Op den Akker is al sinds 1962 een vertrouwde naam in Haaksbergen. Op school is, naast het geven van goed onderwijs, ons grootste doel om kinderen te leren prettig met elkaar om te gaan. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen. We willen een school zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat en respectvol met elkaar én met de wereld buiten de school omgaat.

Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en de sfeer die heerst op school. Het is ons doel om onze leerlingen cognitief, cultureel en sociaal te ontwikkelen, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze basisschool maakt deel uit van VCO Oost-Nederland. We gaan uit van waarden en normen die voortkomen uit onze Christelijke levensovertuiging. Wij vieren het Kerstfeest en het Paasfeest en gebruiken de methode Trefwoord, waarbij kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Uiteraard is er een open oor en open hart voor diegenen die een ander/geen geloof belijden. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Onze deuren staan open voor iedereen!