De Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit leerkrachten en ouders, wil ertoe bijdragen dat Op den Akker een school is voor alle kinderen en waar kinderen tot groei kunnen komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De M.R. is o.a. betrokken bij onderwijskundige zaken, het personeelsbeleid, voorzieningen voor leerlingen, het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster enz.  Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft en invulling wordt gegeven aan de identiteit van de school.

De MR is te bereiken via het e-mailadres: mr@opdenakkervco.nl

Voor alle VCO scholen is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R) ingesteld. De GMR denkt en praat mee over het beleid op bestuursniveau. Overleg vindt hier plaats met het bestuur van VCO. Net als de MR geeft de GMR adviezen en stemt al dan niet in met de te nemen besluiten op VCO-niveau.